Info koutek

Co je to ATEX?

ATEX je zkratka francouzského spojení ATmosphère EXplosible, což znamená výbušná atmosféra. Z hlediska nebezpečí výbuchu většinou hovoříme o dvou směrnicích EU a to 1999/92/EC také známé jako ATEX 137, kterou do české legislativy implementovalo nařízení vlády č. 406/2004 Sb. a ATEX 100, který zavedlo nařízení vlády č. 23/2003 Sb. ATEX 137 hovoří o tom, co musí splnit zaměstnavatel ve vztahu k svým zaměstnancům, kdežto ATEX 100 popisuje, co musí splňovat zařízení pro použití ve výbušné atmosféře. ATEX 100 byl aktualizován směrnicí 2014/34/EU, která byla do české legislativy implementována NV č. 116/2016 Sb.

Co je to NV 406/2004?

„NV 406“ neboli nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu vyžaduje po zaměstnavateli zpracovat písemně Dokumentaci o ochraně před výbuchem, tedy provést posouzení všech relevantních skutečností z hlediska ochrany před výbuchem. Zaměstnavatel si sám určí, zda zpracuje tuto dokumentaci svými vlastními zaměstnanci nebo požádá odbornou firmu. Písemnou Dokumentaci o ochraně před výbuchem vypracuje zaměstnavatel před zahájením výkonu práce; při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ji pak aktualizuje.

Co je to DOPV, Dokumentace o ochraně před výbuchem?

DOPV je zkratka pro Dokumentaci o ochraně před výbuchem, což je dokumentace, kterou musí podle NV č. 406/2004 Sb. zaměstnavatel vést a udržovat v aktuálním stavu proto, aby splnil požadavky §102 zákoníku práce 262/2006 Sb. – prevence rizik.

Dokumentace o ochraně před výbuchem hodnotí nebezpečí výbuchu na pracovišti. Nejprve se má zaměřit na všechny hořlavé látky v provozu a možnosti tvorby výbušné atmosféry. Dále navrhnout opatření pro omezení vzniku výbušné atmosféry. Poté společně s protokoly o určení vnějších vlivů klasifikovat prostory na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Dále pak zhodnotit výskyt iniciačních zdrojů a pravděpodobnost jejich výskytu. Nakonec v případě, že nelze odstranit výbušnou atmosféru ani výskyt iniciačních zdrojů, navrhuje opatření pro zamezení výbuchu (systémy na potlačení výbuchu, apod.) nebo pro omezení jeho účinků (např. ventilováním, apod.). DOPV také řeší organizační opatření včetně popisu prostor, kde lze práce vykonávat pouze na základě příkazu k provedení práce Příkazu V, jehož vzor bývá přílohou DOPV.

Co se stane, když nemá zaměstnavatel zpracované DOPV?

Pouhým zpracováním DOPV se nezlepší dlouhodobě zanedbávaná oblast protivýbuchové prevence. Pokud je však proces posuzování problematiky výbušného prostředí v provozech a technologiích během zpracovávání DOPV brán pečlivě, lze skutečně zajistit vyšší úroveň ochrany zaměstnanců vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu zvýšené míře ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. Při případném dozoru ze strany OIP pak zaměstnavatel může být při absenci DOPV vystaven možné sankci.

Co je to Protokol o určení vnějších vlivů?

Je základní dokument pro revize elektrických zařízení. Vypracovává se dle řady norem ČSN 332000. Bez něj nelze u většiny průmyslových provozů provádět revizi v souladu s platnou legislativou. Protokol stanovuje vlivy prostředí na bezpečnost zařízení a vypracovává se komisionálně. V rámci zpracovávání protokolu o určení vnějších vlivů se rovněž kategorizují do zón s nebezpečím výbuchu prostory uvnitř i vně technologie (vliv BE). Protokol je také součástí dokumentace, která by měla být archivována po dobu existence stavby, dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Co je to HAZOP?

HAZOP je zkratka pro Hazard and Operability study, česky Studie zdrojů rizik a provozovatelnosti(prvozuschopnosti). Jedná se o systematickou studii, která ma za úkol odhalit zdroje rizik v systému. Pro odhalování se používá sada návodných slov. Studie je obousměrná tzn., že při odhalení nebezpečné události hledá nejen následky, ale i příčiny této události. Studie se provádí dle Pokynu k použití ČSN IEC 61882.

Co je to SIL

SIL je zkratka výrazu Safety Integrity Level což je v překladu úroveň integrity bezpečnosti. Jedná se diskrétní hodnotu od SIL 1 do SIL 4, která je bezpečnostní funkci přiřazena na základě její „spolehlivosti“.

Tato spolehlivost se pro každou funkci tzv. „Validuje“, což je proces, při kterém se dle platných norem počítá střední pravděpodobnost poruchy, nebo pravděpodobnost, že daná funkce na vyžádání správně zareaguje. Na základě výsledné hodnoty je pak každé funkci přiřazena hodnota SIL 1 až 4.

Risk analýza, SIL analýza

Pro správnou volbu potřební úrovně SIL pro bezpečnostní funkci se provádí Risk analýza, která se někdy také označuje jako SIL analýza. Ta hodnotí nebezpečí události, před kterou má bezpečnostní funkce „chránit“. Tato risk analýza se provádí několika možnými způsoby, vždy dle platných norem. Jedním z nejčastějších postupů je tzv. Kalibrovaný diagram rizik což je semikvantiativní metoda odhadu následků, četnosti a výsledného rizika.

Proč je dobré stanovit SIL pomocí Risk analýzy a ne paušálně?

Někdy se setkáváme s požadavkem na všechny bezpečnostní funkce v SIL 2 nebo jiné. Nicméně je dobré zdůraznit, že takto paušálně nastavit SIL úroveň není všeobjímající, mohou se vyskytovat rizika, která potřebují spolehlivější ochranu a tudíž větší úroveň SIL, naproti tomu většina ostatních funkcí by si vystačila s úrovní daleko menší. A jak je zřejmé, čím spolehlivější funkce má být, tím dražší součásti je nutno implementovat.

EU prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě je definováno v nařízení vlády 116/2016 Sb. Je to dokument prokazující splnění základních technických požadavků dle tohoto nařízení. EU prohlášení o shodě musí být stále aktualizováno a přeloženo do jazyka, který vyžaduje členský stát EU, ve kterém je tento výrobek uváděn nebo dodáván na trh.

Kontaktujte nás

.

EXWIN consult, s.r.o.

1.máje 500

Třinec, Staré Město

.

+420 602 565 928

+420 775 380 525

.

info@exwinconsult.cz